سیستم-قضائی-در-آلمان

آشنایی با نظام قضایی آلمان

شاهین احدپور وکالت و حقوق قضائی در آلمان دیدگاه خود را بیان کنید

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
ررر