رشته-حقوق-در-آلمان

رشتۀ حقوق

شاهین احدپور وکالت و حقوق قضائی در آلمان دیدگاه خود را بیان کنید

یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد .